Gasloos energieconcept

Aardgasvrije wijken

DWA is al lange tijd betrokken bij projecten met aardgasvrije wijken. Denk hierbij aan de all-electric-wijk Hoogeland in Naaldwijk en het duurzame warmtenet in Ede. Waren het in het verleden nog losse initiatieven, die maar af en toe voorkwamen, inmiddels zet het Rijk steviger in op het aardgasloos maken van de gebouwde omgeving.

Gemeenten en projectontwikkelaars zoeken hun weg hierin. De vraag is: welk gasloos energieconcept het best passend is bij het gebied? Is er laagbouw of hoogbouw en zijn er hernieuwbare energiebronnen in het gebied aanwezig, zoals restwarmte, een AWZI of oppervlaktewater? Vaak is voor het benutten van zo’n hernieuwbare bron een collectief energieconcept nodig. Bij het ontwikkelen van gasvrije wijken wijzigen de vertrouwde kaders van de stakeholders. Daarom is het goed om in een vroeg stadium zowel de technische, financiële en organisatorische kant te onderzoeken zodat goed beleid gevoerd kan worden.

Gemeente Utrecht: Ambitie in 2030 klimaatneutraal

DWA heeft zowel voor gemeente Harderwijk als gemeente Utrecht, onderzocht hoe nieuwbouwwijken aardgasvrij ontwikkeld kunnen worden.

Voor Utrecht hebben we dat als volgt aangepakt.
De Gemeente Utrecht heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een belangrijk onderdeel daarvan is het uitfaseren van aardgas op plekken waar dit kan. Juist voor nieuwbouwwijken is het van belang een weloverwogen keuze te maken welke nutsvoorzieningen worden aangelegd. DWA heeft in dit kader inzichtelijk gemaakt welke aardgasloze energieconcepten toegepast kunnen worden bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken. Daarbij is gedacht vanuit de specifieke gebiedskenmerken van de ontwikkellocatie. Hiertoe zijn alle technische, financiële, organisatorische en praktische aspecten van een zevental alternatieven voor aardgas uitgewerkt en in een heldere matrix verwerkt. Ook is hierbij verkend wat er nodig is om bij toepassing van de verschillende concepten aan de huidige EPC en toekomstige BENG-eisen te kunnen voldoen.

Utrechtse nieuwbouwlocatie Haarrijn

Het vraagstuk is uitgewerkt aan de hand van de specifieke Utrechtse nieuwbouwlocatie Haarrijn. Hierbij is een advies op maat uitgebracht. Doel van de exercitie was tot de selectie van het best passende energieconcept voor de ontwikkellocatie te komen. Om dit vraagstuk te verkennen is samen met de betrokken stakeholders een multi-criteria analyse uitgevoerd om inzicht te verwerven in de verschillende wensen en belangen die hierbij spelen. Hieruit is een heldere ranking naar voren gekomen van energieconcepten gebaseerd op een gebalanceerde weging van de voorkeuren vanuit de verschillende betrokken partijen.