Slim verduurzamen scholen

Duurzame, gezonde en betaalbare scholen. Dat is kortweg het doel van het project ‘Prestatiecontract voor een beter binnenmilieu en energie’. Hierin worden scholen in het primair en voortgezet onderwijs begeleid bij het implementeren van prestatiecontracten.

Een adequaat en gezond schoolgebouw is van groot belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Veel onderwijsorganisaties kampen echter met verouderde gebouwen, een hoge energierekening en een slecht binnenklimaat.

Problemen in gebruiksfase

Scholen/schoolbesturen kiezen vaak voor het vastleggen van contracten met betrekking tot onderhoud en beheer van klimaat- en energievoorzieningen voor inspanningscontracten met marktpartijen. Diverse onderzoeken wijzen uit dat dit leidt tot suboptimale resultaten met veelal problemen na oplevering, in de gebruikersfase, tot gevolg.

Gegarandeerde prestaties

Nu scholen steeds zuiniger en gezonder moeten worden gebouwd, neemt deze problematiek toe. Gezond en energiezuinig ontwerpen betekent nog geen gezond en energiezuinig gebouw in de gebruikersfase. De noodzaak om contracten te baseren op output (welke prestaties wil ik gegarandeerd hebben?) in plaats van op input (welke maatregelen wil ik hebben?) is daarmee toegenomen.

Om ervaring op te doen met dergelijke prestatiecontracten wordt een pilotproject uitgevoerd.

Het project is onderdeel van het programma ‘Programmatische ondersteuning GGD voor de Green Deal Scholen’. Dit programma wordt gecoördineerd door GGD GHOR Nederland en uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Binnenklimaat, energie en onderhoud

In het kader van deze pilot is samen met marktpartijen een format voor een prestatieconctract opgesteld. Dit format wordt nu in de praktijk getoetst en toegepast binnen verschillende trajecten. In opdracht van de GGD GHOR begeleiden wij het proces om te komen tot prestatiecontracten bij een aantal scholen. Zo wordt binnen deze pilot Stichting LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam begeleid bij het opstellen van een prestatiecontract voor binnenklimaat, energie en onderhoud voor haar 16 schoolgebouwen. Hiernaast loopt er een traject in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland voor individuele scholen. Deze begeleidingstrajecten worden uitgevoerd door ons in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond.

Op dit moment is er nog budget beschikbaar voor een begeleidingstraject bij andere scholen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Hans van der Heide.

DWA heeft ook een eerder traject in Amsterdam begeleid. Daar verbeterden tien basisscholen in een keer het binnenklimaat en de energieprestatie.