Warmtelevering goed geregeld binnen wettelijke kaders voor Wonen Limburg

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie. Zij is actief in heel Limburg en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant. Wonen Limburg investeert veel in de verduurzaming van haar woningvoorraad. De warmtevoorziening maakt daar een steeds groter onderdeel vanuit. Installaties voor een duurzame warmte zijn complexer dan gasgestookte ketels. Ook zijn de investeringen hoger. Dankzij een goede samenwerking tussen Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent, AKD, Triple P en DWA is het de corporatie gelukt binnen de kaders van de huidige Warmtewet betaalbare warmte te leveren en daarbij ook nog ruimte te laten voor investeringen in nieuwe duurzame energievoorzieningen.


Split incentive: verduurzamen versus betaalbaar wonen

Zelf warmte leveren aan huurders is voor corporaties lastig. Volgens het huurrecht moeten zij de kapitaals- en onderhoudslasten van hun warmtevoorzieningen verrekenen via de kale huurprijzen. Dit kan tot stijging van de huur leiden. Uitbesteden leek daar een oplossing voor te bieden, maar daar heeft de rechter recent een streep doorheen gezet. Daar komt bij dat sociale verhuurders in dit geval geen grip hebben op de tarieven die aan bewoners berekend worden.

Pieter Goossens, Financieel Strateeg bij Wonen Limburg: “Wonen Limburg en haar rechtsvoorgangers werken al heel lang met eigen warmtebedrijven. Deze warmtebedrijven zijn uiteindelijk gebundeld in Warmtelevering Wonen Limburg (WWL). WWL is een warmteleverancier speciaal voor verhurende gebouweigenaren en heeft sinds 14 april 2023 een warmtevergunning. Samen met WWL kunnen de gebouweigenaren namelijk hun complexen op een sociale en kosteneffectieve manier verduurzamen. In de toekomst hoopt WWL ook voor andere woningcorporaties van betekenis te kunnen zijn.”


Warmtelevering binnen de Warmtewet

WWL levert aan ongeveer 2.500 afnemers, verdeeld over 37 complexen, warmte en soms ook koude. De afnemers zijn grotendeels huurders van de corporatie Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent (middenhuur) en enkele derden.

Eind 2019 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een handhavingsbericht gepubliceerd, met het verzoek aan partijen als WWL om zich te melden. Na aanmelding werd duidelijk dat WWL een vergunningsplicht had. AKD, Triple P en DWA onderzochten samen wat er nodig was voor deze vergunning en regelde de aanvraag. Op 14 april 2023 heeft dit geleid tot toekenning van de vergunning door de ACM. Hiermee is de levering van warmte volgens wettelijke kaders goed geregeld. Daarnaast hebben bewoners de zekerheid nooit teveel te betalen voor hun energie.

Keesjan Meijering, partner Energierecht bij AKD: “Het is een hele puzzel om een duurzame en betaalbare warmtelevering aan huurders juridisch mogelijk te maken. Het juridisch kader daarvoor is ook nog eens volop in ontwikkeling. Onder meer het ‘Acantus-arrest’ heeft veel corporaties gedwongen om warmtelevering opnieuw te overdenken. Met de partners in dit project hebben we een mooie oplossing uitgezet waarmee de bewoners, de verhuurder én duurzaamheid gediend zijn.”

De vergunningsaanvraag bestaat uit te volgende onderdelen:

  • Organisatorisch: een uitgewerkt bedrijfsplan waarin onder andere de structuur van de organisatie, administratieve processen, de diensten en de ontwikkelingen voor de toekomst goed zijn omschreven en worden geborgd en contracten (die aan de Warmtewet voldoen) om dit allemaal in vast te leggen.
  • Financieel: inzicht in onder andere de inkomsten, uitgaven en onderhoudslasten.
  • Technisch: inventarisatie van de installaties en energiestromen, categoriseren, en de tariefstructuren in lijn met de Warmtewet.

Joram Bogers, adviseur duurzaamheid bij DWA: “Samen met Warmtelevering Wonen Limburg, AKD, en Triple P we hard gewerkt aan het realiseren van de vergunning voor WWL. Hiermee laten we zien dat het mogelijk is binnen de huidige kaders aan toekomstbestendig duurzaam vastgoed te werken.  Het onderzoek vroeg om een lange adem, maar het is dan wel echt goed om te zien dat er vanuit samenwerking mooie kansen liggen waarmee je de bewoner dient. Voor iedere woningcorporatie liggen de kansen wellicht anders, maar er kan meer dan je denkt.”

Bekijk ook onze webpagina’s met stap-voor-stap uitleg over bijvoorbeeld de warmtetransitie, warmtenetten en aquathermie.