Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs van platform Warmtewerk de Richtlijn Warmtemeting ontvangen. Dit is een prima stuk, maar speelt niet voldoende in op de energietransitie. Om Nederlandse woningen aardgasvrij te maken ligt het ligt voor de hand om grote hoeveelheden restenergie uit de industrie via warmtenetten te leveren aan woningen en gebouwen. Dit levert een flinke bijdrage aan de doelen uit het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot van Nederland in 2030 met 49% te verlagen. Een belangrijke voorwaarde voor acceptatie van die warmtenetten door bewoners is dat energiekosten niet meer stijgen dan in de oude situatie met een HR-ketel. Die acceptatie vraagt echter om inzicht in verbruik. Tijd dus voor de slimme warmtemeter, die niet alleen dat inzicht geeft in energieverbruik, maar ook duurzaam gedrag stimuleert en helpt bij het verduurzamen van woningen.

Veel bewoners verwachten dat verwarmen via een warmtenet  duur is. Ook lees je regelmatig dat bewoners argwanend zijn, de warmtemeters niet vertrouwen of dat er wel “iets mis mee zal zijn”. Het is te verwachten dat door gebrek aan inzicht weerstand ontstaat bij bewoners die “van gas af” over “moeten” naar warmtenetten. Exploitanten moeten vervolgens bij Antoinette Hertsenberg van Radar kunnen verantwoorden waarom de energiekosten nu veel hoger zijn voor sommige bewoners. Het is voor hen lastig uitleggen dat de tarieven wel kloppen, dat individuele problemen onderzocht gaan worden, maar dat zij nu geen antwoord hebben omdat warmtemeters onvoldoende inzicht bieden.

Verbruik verminderen

Bewoners hebben baat bij een slimme warmtemeter die het energiegebruik realtime analyseert op basis van algoritmes en een melding geeft van afwijkend verbruik. De exploitant kan met deze analyse op aanwijzing van de bewoner de problemen oplossen, bijvoorbeeld door de installatie goed in te regelen. Sterker nog, wanneer de bewoner hiervoor toestemming zou geven, kan de slimme meter als (digitale) coach gerichte tips geven waarmee de bewoner zijn verbruik kan verminderen, geld besparen en een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor 2030. Ook kan hij aan de hand van deze analyses prestatieafspraken maken met marktpartijen om zijn woning te isoleren en energiezuinig te ventileren. Dan kan de bewoner via zijn warmteapp gelijk het effect zien en worden er echt grote stappen gezet naar 95% CO2-reductie in 2050.

Aanvullend kan de slimme warmtemeter de opwekking van duurzame warmte op open warmtenetten stimuleren (open warmtenetten zijn net als ons elektriciteitsnet open voor verschillende warmteaanbieders). Zo kan de warmte van duurzame opwekkers en afnemers aan elkaar gekoppeld worden zodat ook (kleinere) duurzame alternatieven ruimte krijgen op een warmtenet.

Daarom roep ik onze minister van Economische Zaken en Klimaat op om snel een slimme warmtemeter te laten ontwikkelen die bewoners op een eenvoudige manier inzicht geeft in energiegebruik. Een slimme warmtemeter die trends van zijn warmteverbruik (en elektriciteit) weergeeft, klaar is voor open warmtenetten en daarmee de acceptatie van warmtenetten vergroot, tips geeft voor energiebesparing en helpt een keuze te maken voor isolatiemaatregelen!