Bedrijventerrein Schoterhoek II voor duurzame warmte

Nieuwkoop is niet alleen een ondernemende, maar ook een groene en duurzame gemeente. De gemeente zet voor het bedrijventerrein Schoterhoek II in Nieuwveen de stap naar een aardgasvrije toekomst. In 2020 is er een start gemaakt met de realisatie van een energiesysteem voor een nieuw aardgasvrij bedrijventerrein. Het gaat om een uniek technisch en ook organisatorisch concept. DWA leverde in samenwerking met de gemeente een haalbaarheidsstudie, het ontwerp en begeleidde de aanbesteding van het energiesysteem. 

 
Duurzame energie met groeipotentieel

De toekomstige bedrijven op dit terrein krijgen warmte dat onttrokken wordt uit het gezuiverde rioolwater van de naastgelegen afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) dat gebruik maakt van Thermische Energie Afvalwater (TEA). De warmte die vrijkomt bij het zuiveren wordt ingezet voor een duurzame warmtevoorziening. Het systeem heeft ook een lokale warmte/koudeopslag (WKO), zodat er ook duurzaam gekoeld kan worden. De warmte en koude wordt via een leidingnet naar de bedrijven gedistribueerd en wordt met een per bedrijf op te stellen warmtepomp opgewaardeerd naar de gewenste temperatuur. Dit lokale warmtenet vervangt de gasaansluiting en zorgt voor een aardgasvrij en duurzaambedrijventerrein. 

Bedrijven die zich op Schoterhoek II gaan vestigen kunnen hun warmte uit dit warmtenet halen, maar ook andersom het net voeden met bijvoorbeeld restwarmte of zonne-energie. Door dit in de WKO op te slaan kan het concept verder doorgroeien naar de naastgelegen nieuwbouw en bestaande bouw. 

Efficiënte samenwerking

De bedrijven op Schoterhoek II worden mede-eigenaar van dit systeem, dit gebeurt via een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier verplicht lid van. Zo worden de kosten laag gehouden en heeft elk bedrijf invloed op het systeem. Het warmtenet en de energiecentrale die het hart vormen van het warmtenet zijn in 2021 feestelijk geopend.