sluiten

Overheidsgebouwen Den Haag in 2040 klimaatneutraal

25 februari 2020

EnergieRijk Den Haag en Consortium Motion2040+ pakken door

Het programma EnergieRijk Den Haag (ERDH) gaat de volgende fase in. Afgelopen week is door het Rijksvastgoedbedrijf en het consortium Motion2040+, bestaande uit Adviesbureau DWA, Rebel, TwynstraGudde en Witteveen+Bos, de opdracht ondertekend voor de vormgeving en uitvoering van het ERDH-programma in de komende jaren. Het programma heeft als doel voor 2040 ruim 30 overheidsgebouwen van schone energie te voorzien. Om dat te bereiken gaat het programma uit van een gebiedsgerichte aanpak, waarbij herhaalbaarheid en schaalbaarheid van de aanpak centraal staan.

ERDH is een bestuurlijk samenwerkingsverband van onder andere het Rijk, Gemeente Den Haag en Provincie Zuid Holland. Het Programma ERDH heeft als doel een klimaatneutrale energievoorziening voor de belangrijkste (semi-) overheidsgebouwen in het centrumgebied van Den Haag. Aanvankelijk zou dat gelden voor 16 gebouwen. Inmiddels hebben 30 overheidsgebouwen in het centrum van de hofstad de doelstelling vastgelegd in een Green Deal. De samenwerkingsorganisatie en de gebiedsaanpak voor ERDH is uniek in Nederland.

Cees Boele, namens de stuurgroep ERDH, directeur Intern Dienstencentrum Gemeente Den Haag:
“ERDH komt in een nieuwe fase: van planvoering naar meer realisatie. Met genoegen en vertrouwen kijken wij uit naar deze samenwerking.”

Frans Deeleman, programmadirecteur ERDH Rijksvastgoedbedrijf: “Zeer tevreden zijn wij met dit consortium. Deze combinatie van partijen zorgt voor een sterke eenheid. Met veel vertrouwen zien wij de samenwerking tegemoet”.

Trias Territoria-principe

Na de visie- en planvorming is het nu tijd om door te pakken. Kenmerkend voor de uitwerking van de gebiedsaanpak is de Trias Territoria. Dit is een ontwerpfilosofie die de aanpak ordent in een sturende benaderingsvolgorde door 1) eerst de lokale mogelijkheden voor energieopwekking en -reductie te onderzoeken, 2) dan de mogelijkheden te benutten die de omgeving biedt, bijvoorbeeld door opslag in de bodem en 3) het restant van de behoefte aan duurzame energie in te kopen. Voor ERDH betekent dit concreet eerst energiereductie en -opwek op gebouwniveau, dan opslag en uitwisseling van energie tussen de ERDH-gebouwen in een WKO-netwerk, aansluiting van de gebouwen op een verduurzaamd warmtenet en ten slotte de inkoop van groene stroom.

Smart Thermal Grid en geothermie

Het consortium werkt de benaderingsvolgorde van de Trias Territoria uit in een herhaalbare en schaalbare gebiedsaanpak die het Rijk en partners ook in andere steden kan uitrollen. Daarbij concentreert Motion2040+ zich op drie hoofdthema’s: gedeelde WKO-netwerken middels Smart Thermal Grids, geothermie voor de levering van duurzame warmte en het aanjagen van innovaties voor de duurzame energievoorziening van gebouwen.

Adviesbureau DWA namens het Consortium Motion 2040+: “Wij zijn enorm trots gezamenlijk ondersteuning te bieden bij de realisatie van deze gebiedsgerichte aanpak. Wij kijken met enthousiasme en veel vertrouwen uit naar deze samenwerking.”

Bijdrage aan het Klimaatakkoord

Het programma wil een voorbeeldfunctie vervullen voor verduurzaming in Nederland. Men heeft de afgelopen jaar hard gewerkt aan een gezamenlijke aanpak voor wko-netwerken, duurzame warmte en gebouwmaatregelen. Met de verduurzaming van meer dan 1 miljoen m2 vloeroppervlak rond het station Den Haag Centraal wordt een aanzienlijke energiebesparing beoogd. Daarmee draagt het programma in belangrijke mate bij aan het versneld invullen van de ambities in het Klimaatakkoord. Om dit mogelijk te maken zullen de komende jaren concrete projectvoorstellen op tafel komen waarmee samen met gebouweigenaren en betrokkenen de strategie voor verschillende type gebouwen omgezet wordt naar concrete energiesystemen.

Stephan Lutters, directeur SPC Safire B.V: “Het programma ERDH komt in een volgende fase. De komende jaren worden meer duurzaamheidsoplossingen concreet uitgevoerd. Hiermee wordt de impact van ERDH vergroot”.

Bewezen samenwerking

Witteveen+Bos, Rebel en Adviesbureau DWA kregen als samenwerkingsverband Motion2040 drie jaar geleden al de opdracht om voor ERDH een advies op te stellen voor een gebiedsgerichte aanpak bij de voorgenomen verduurzaming. Met toetreding van TwynstraGudde heeft het nieuwe consortium Motion2040+ alle kennisdomeinen in huis voor dergelijke verduurzamingsvraagstukken.

Adviesbureau DWA is de trekker en brengt technische, financiële en procesmatige kennis in van de energietransitie in complexe bestuurlijke omgevingen. Rebel specialiseert zich in organisatorische, financiële en juridische vraagstukken bij verduurzaming. TwynstraGudde focust op stakeholdermanagement, programmamanagement en risicobeheersing. Witteveen+Bos is expert op het gebied van energietechnologieën en -strategieën. De integrale samenwerking tussen de bureaus is bewezen in meer dan tien eerdere samenwerkingsopgaves, waaronder de oprichting van een Programmabureau warmte-koude in de Metropoolregio Amsterdam. De partners werken op een pragmatische manier aan uitvoerbare oplossingen.

Our offices
Gouda

Visiting address
Harderwijkweg 7
2803 PW Gouda

Directions

Amstelveen

Visiting address
Stroombaan 6-8
1181 VX Amstelveen

Directions

Veenendaal

Visiting address
Lunet 7
3905 NW Veenendaal

Directions

Rijssen

Visiting address
Hogepad 85
7462 TB Rijssen

Directions

Eindhoven

Visiting address
Achtseweg Zuid 159R
6th floor
5651 GW Eindhoven

Directions


contact

phone: +31 88 - 163 53 00
e-mail: dwa@dwa.nl