Aansluiten op zorgvraag bewoners en behoeften personeel

In Zaandam wordt door Odion een nieuwe woon-/zorgvoorziening gebouwd. Aan de Bristolroodstraat staan twee panden van Odion. Beide panden maken plaats voor nieuwbouw waar 35 kleinschalige appartementen voor intra- en extramurale zorg en ondersteunende diensten worden gehuisvest. Door de twee woonvoorzieningen te combineren, kan Odion efficiëntere en betere zorg verlenen. Voor de inrichting van de zorgdomotica wilde Odion zich goed oriënteren op de mogelijkheden en behoeften van het zorgpersoneel en de bewoners. DWA ontwikkelde in nauwe samenwerking met Odion de systeemvisie en uitgangspunten voor de domotica, zodat deze naadloos aansluit op de zorgvraag van de bewoners en behoeften van het personeel. Daarnaast is DWA verantwoordelijk voor installatieadvies, bouwfysica en brandveiligheidsadvies.

Systeemvisie

Domotica of facilitronica staat niet op zichzelf; het is een samenspel van wonen en zorgen. Daarom is gestart met het opstellen van een systeemvisie. Dit vormt de basis voor het formuleren van verwachtingen en eisen aan de systemen en techniek. De diverse afdelingen en medewerkers van Odion zijn via een interactieve workshop gekomen tot een gemeenschappelijke visie, passend bij de woonvisie en zorgvisie van Odion.

Uitvraag naar de markt

De systeemvisie is vertaald naar een programma van eisen. DWA heeft Odion hierin ondersteund door het proces te faciliteren en daarbij te zorgen voor de inzet van expertise op strategisch en technisch niveau. Dit document was het uitgangspunt voor de uitvraag naar de markt. Met de kennis van de markt heeft DWA snel de vertaling gemaakt naar een longlist met acht potentiële leveranciers.
Bill Schipper, hoofd Vastgoed Odion: “DWA heeft geholpen om van niets tot een compleet plan te komen. Samen hebben we bepaald welke verwachtingen er zijn en DWA heeft geholpen om weloverwogen een keuze te kunnen maken. Vervolgens zijn concrete stappen uitgezet naar de markt voor de uitvraag. De kennis van de markt en marktpartijen heeft ons hier erg bij geholpen. Ook merkte ik dat marktpartijen anders reageren, omdat de uitvraag op een professionele manier was opgezet.”

Advieswerkzaamheden

DWA voerde de volgende advieswerkzaamheden uit:
– Opstellen systeemvisie en programma van eisen zorgdomotica;
– Marktverkenning en uitvraag naar de markt betreffende zorgdomotica;
– Selectie leverancier en opdrachtformulering zorgdomotica;
– Ontwerp en bestekuitwerking gebouwinstallaties;
– Bouwfysisch en brandveiligheidsadvies;
– Aansluiten van advies gebouwinstallaties op de domotica en op het bouwfysisch en brandbeveiligingsadvies.

Artist impressions: FKG architecten aan de zaan