In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Hoe zijn alle ministeries van het Rijk en alle gebouwen van de gemeente Den Haag in 2040 van duurzame energie te voorzien, zonder gebruik van fossiele bronnen? De gemeente en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben DWA, Witteveen+Bos en Rebel Group, opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen.

In het voorjaar is het consortium Motion2040, bestaande uit Witteveen+Bos, Rebel en DWA, begonnen met een flinke uitdaging: het uitwerken van een strategie die ertoe leidt dat zestien kenmerkende overheidsgebouwen in het centrum van Den Haag energieneutraal zijn in 2040. Onder de gebouwen vallen onder meer de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Gemeentehuis van Den Haag.

Hoewel het hier gaat om slechts zestien gebouwen is de klus enorm, en dat blijkt uit de cijfers. De warmtevraag van de gebouwen is te vergelijken met 5.580 woningen van 100 m2. Dit zou duurzaam opgewekt kunnen worden met houtsnippers, bijvoorbeeld lokaal snoeiafval. Voor de aanvoer van de benodigde houtsnippers zijn jaarlijks circa 2.820 kiepwagens nodig, met een nadruk op het winterseizoen waarin veel gestookt moet worden. Het totale huidige elektriciteitsverbruik van de gebouwen binnen de scope is zelfs vergelijkbaar met 25.000 woningen. Als dat volledig duurzaam opgewekt zou worden met zonnepanelen, dan moeten we alleen al voor deze overheidsgebouwen vijf Malievelden vol leggen!

Het opwekken van duurzame energie, direct op en om de gebouwen, kent dus zijn grenzen en onderstreept de noodzaak om breder en verder te kijken. In het ideale geval wordt duurzame energie lokaal opgewekt. Maar het wordt eens temeer duidelijk dat duurzame energie schaars is: de beperkte lokale opwekcapaciteit is bij lange na niet voldoende voor iedereen. Dat is zeker het geval in een stedelijke omgeving, zoals Den Haag, waar de ruimte voor duurzame energieopwekking beperkt is.

Voor de panden in Den Haag zal het verminderen van de energievraag daarom een deel van de oplossing gaan worden. Bijvoorbeeld door beter te isoleren of door bestaande installaties efficiënter in te regelen. Voor al het overige kijkt Motion2040 goed naar duurzame vormen van energie, lokale bodemenergiemogelijkheden, bodemopslagsystemen en de inkoop van groene stroom. We krijgen de komende tijd meer inzicht in de potentie van elk van deze energiemaatregelen en de mogelijkheden om deze ervaringen ook op andere plaatsen toe te passen.