Innovatief verduurzamen gemeentegebouwen

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om in de periode 2035-2045 een energieneutrale stad te zijn. Onder de noemer ‘Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen’ worden komende tien jaar zeven panden verduurzaamd. In plaats van het zelf bedenken van maatregelen en oplossingen heeft de gemeente de markt uitgedaagd om te komen met een aanpak die leidt tot maximale duurzaamheidswinst binnen een sluitende businesscase.

Het consortium !MPULS kwam als winnaar uit de bus. !MPULS is een samenwerking tussen DWA, Brink Groep, DOOR architecten / Rudy Uytenhaak architectenbureau, Kuijpers (contracthouder) en Ballast Nedam Zuid.

Op innovatie gerichte aanbesteding

Binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten óók een maximale verduurzaming realiseren in en rondom de gemeentelijke gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS in co-creatie, met behulp van de methodiek van het ‘designdenken’, de beste oplossing ontwikkelde. Resultaat is een contract dat flexibel en toekomstbestendig is en ruimte biedt aan innovaties. Het contract heeft een looptijd van tien jaar, met een optionele verlenging voor vijf jaar. De renovatie van Stadhuistoren en Stadhuis startte begin 2017.

Wethouder Mary-Ann Schreurs (Design, Innovatie en Duurzaamheid) ziet de vernieuwende samenwerking als een grote stap vooruit: “Anders dan bij traditionele aanbestedingen zijn we er samen in geslaagd om zowel financieel als in een fysiek ‘Living Lab’ de ruimte voor experimenteren en doorlopende verbeteringen te creëren. Zo kan de invulling meebewegen met veranderende omstandigheden. De rol van opdrachtgever en opdrachtnemer ligt dichter bij elkaar dan ooit. Want alleen samen vinden we de beste oplossingen, passend bij de tijd waarin we leven. Dat deze partners als beste naar voren komen, met grote lokale inbreng plus ruimte voor participatie van het lokale midden- en kleinbedrijf, laat wederom zien dat innovatie in ons DNA zit.” Steden als Birmingham en Barcelona hebben zich al laten inspireren door de aanpak.

Ambities

Naast het terugbrengen van de centrale loketfunctie (Inwonersplein) naar het Stadhuis wordt de Stadhuistoren ingericht voor ambtelijke huisvesting en een Living Lab, waardoor efficiënter en slimmer met de totale huisvestingsopgave om wordt gegaan. Het stadskantoor wordt hierin meegenomen tot 2020, daarna loopt het huurcontract af. Andere thema’s qua verduurzaming zijn het continue verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en water, aandacht voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode The Natural Step worden als leidraad gebruikt.

Groene en schone omgeving

Door de vernieuwende manier van samenwerken wordt bovendien ook de vergroening van het Stadhuisplein meegenomen. Dat past goed bij de ambitie van Eindhoven om een leefbare, groene en schone omgeving te bieden voor inwoners en medewerkers. De eerste stap richt zich op de gebouwen rondom het Stadhuisplein. Op termijn volgt de vergroening en verduurzaming van Mercado, NRE, Designhuis en het Van Abbemuseum.

DWA is prestatiemanager duurzaamheid en adviseur installaties en bouwfysica.

Lees ook: Gemeente Eindhoven: ‘95% materiaal uit Stadhuistoren is hergebruikt’