DWA is betrokken bij de nieuwbouw van Breede Vliet, onderdeel van Argos Zorggroep. Verpleeghuis Breede Vliet in Hoogvliet wordt ontmanteld en vervangen door nieuwbouw.

De zorg in de nieuwbouw is bedoeld voor bewoners met een verblijfsindicatie psychogeriatrie, somatische beperkingen en jong dementerende mensen. Mede doordat oudere mensen lang(er) thuis blijven wonen, gaat de behoefte aan tijdelijke verblijfszorg toenemen. Mede door deze ontwikkeling moet er ruimte zijn voor acute opvang in crisissituaties. Verder zal er dagbesteding worden georganiseerd, voor zowel dementerende bezoekers als jong dementerenden.

‘Healing Environment’

Argos Zorggroep ziet het als haar doel om elke bewoner zo veel mogelijk een prettig leven te bieden. Hun wensen en mogelijkheden staan centraal in een plezierige woongemeenschap met een menselijke toon. Zo moeten bewoners bijvoorbeeld vrij kunnen in- en uitlopen binnen de veilige omgeving van de binnentuin of het terras. Doelstelling is een ‘Healing Environment’ te creëren, een omgeving waarin onnodige stress wordt voorkomen en het behaaglijk is. Een voorwaarde voor Argos Zorggroep was te kiezen voor functionaliteit. Functionaliteit die het werken makkelijker maakt, maar tegelijk wel een bewezen staat van dienst heeft.

eHealth

DWA heeft op basis van de wensen en eisen een systeemvisie voor de zorg en een programma van eisen voor de (zorg)domotica opgesteld, waarvan eHealth een heel belangrijk onderdeel is. eHealth is het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

Leefcircels

Enkele voorbeelden uit ons plan: Vanuit het principe dat de bewoners alle vrijheid binnen de veiligheid van de locatie hebben, is uitgegaan van leefcirkels. Een leefcirkel wordt opgebouwd rondom de bewoner en geeft de vrijheidsgraad aan. Er worden daarbij vijf niveaus aangehouden.

  1. Vrij toegestaan.
  2. Onder toezicht toegestaan (persoonlijk of via systemen).
  3. Beperkt toegestaan (bepaalde tijden en/of bepaalde gebieden).
  4. Toegankelijk met een afspraak (bijv. specialismen, services, bezoekers).
  5. Niet toegestaan (bijv. gevaarlijke ruimtes, ict-kasten).

De cirkels worden onderscheiden voor de dagsituatie, nachtsituatie en noodsituaties. De grenzen van de leefcirkels worden bewaakt, binnen deze leefcirkel heeft de bewoner alle vrijheid. Zorgdomotica voorziet in deze bewaking door enerzijds de toegang te verlenen en waar nodig te beperken. Anderzijds door gevaarlijke situaties te detecteren en te signaleren.

Dienstverlening bevorderen

Van het systeem wordt verwacht dat het behulpzaam is. Het moet als het ware onzichtbaar aanwezig zijn. De dienstverlening moet verbeteren, oftewel merkbaar minder tijd vergen dan voorheen of tot meer mogelijkheden leiden. Signalering en doormelding moet intelligent zijn, dat wil zeggen dat het rekening houdt met de looplijnen en afstanden. Daarbij houdt het systeem rekening met de medewerker zodat handen vrij zijn om op een oproep te reageren. Van alle apparatuur wordt verwacht dat het zonder handleiding, intuïtief en logisch te gebruiken is. De flexibiliteit is erbij gebaat dat de infrastructuur zoveel mogelijk draadloos is.

Gastvrijheid organiseren

Argos Zorggroep heeft een actief mantelzorgbeleid. Familie en naasten van de bewoners zijn betrokken en relevant voor het welzijn en geluk van de bewoners. Technologie kan voor gastvrijheid een bredere rol spelen. Het gaat daarbij om zowel toegangsverlening als signaleringsmogelijkheden. Om van betekenis te zijn voor de wijk overweegt Argos Zorggroep vanuit de Breede Vliet zorg aan te bieden. Om dat mogelijk te maken kunnen privéwoningen van wijkbewoners worden voorzien van (zorg)domotica. Systemen voor zorgoproepsystemen, spreek-luisterverbindingen en toegang tot de woning.

Naast de advisering op domotica/ICT-gebied is DWA verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische installaties.

Bron illustraties: www.argoszorggroep.nl