Ambitieniveau bepalen op de thema’s Energie, Circulair en Klimaatbestendigheid

Woningbedrijf Velsen heeft de wens om de woningvoorraad in de gemeente Velsen te verduurzamen. Voor de kern in IJmuiden worden de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Gesprekken over het warmtenet leidde bij Woningbedrijf Velsen tot de wens een eigen visie op het verduurzamen van het vastgoed op te stellen. Zo kan het Woningbedrijf als constructieve gesprekspartner bijdragen aan de ontwikkeling van het warmtenet en de belangen van bewoners goed vertegenwoordigen. DWA stelde in nauwe samenwerking met de woningcorporatie de duurzaamheidsvisie op, met een verdieping die ook dient als input voor gesprekken met de warmteleverancier.

Visie op duurzaamheid

DWA organiseerde 2 strategische sessie , waarbij onder andere de interim-bestuurder Pierre Sponselee, de assetmanager en diverse projectleiders aansloten. In deze sessie is het ambitieniveau bepaalt, waarbij een duidelijk stip op de horizon voor 2050 voor de thema’s Energie, Circulair en Klimaatbestendigheid is geformuleerd. Vervolgens zijn voor deze lange termijn doelen ook haalbare, tussentijdse mijlpalen opgesteld, zodat de ambities ook handelingsrichting geven op de korte termijn. Het idee is ook om de visie verder uit te werken in een praktisch toetsingskader, waarmee projectleiders per (renovatie)project diverse verduurzamingsmaatregelen kunnen afwegen op duurzaamheid en betaalbaarheid voor de huurder en corporatie.

Pierre Sponselee, interim-bestuurder Woningbedrijf Velsen: “De gesprekken over het warmtenet liepen al geruime tijd. We wilden daarom op korte termijn een visie op duurzaamheid ontwikkelen. Die snelheid mocht niet ten koste gaan van het draagvlak in de organisatie. Het moest onze visie worden en niet een “gekochte” visie. DWA heeft dat goed begrepen en ons geholpen er een visie van Woningbedrijf Velsen van te maken.”

Joost Gerrits, projectleider DWA: “We wilde een concrete visie opstellen die projectleiders duidelijk handvatten bood bij het renoveren van het bezit van het Woningbedrijf. Dat is gelukt.”

Regie nemen in verkennende gesprekken warmtenet

Een warmteleverancier heeft plannen om in IJmuiden een warmtenet te realiseren. Ook de gemeente ziet de kansen voor een warmtenet en heeft dit ook opgenomen in hun Transitievisie Warmte. Het Woningbedrijf Velsen heeft een positieve grondhouding ten opzicht van het warmtenet en ziet kansen om delen van de woningvoorraad in de toekomst aan te sluiten op het net, maar wilde zich goed voorbereiden op de gesprekken. Wat vindt Woningbedrijf belangrijk bij het realiseren van een warmtenet, op thema’s zoals duurzaamheid van het warmtenet, betaalbaarheid voor de huurder, het wooncomfort en de kosten voor de woningcorporatie. Als aanvulling op de Visie op Duurzaamheid heeft het Woningbedrijf Velsen samen met DWA een document opgesteld met de uitgangspunten bij een verdere verkenning naar de (on)mogelijkheden bij een warmtenet. Deze notitie is afgestemd met Velison, de andere corporatie in de regio, en vormt de basis bij vervolggesprekken met onder andere de gemeente en de warmteleverancier.

Pierre Sponselee: “De afgelopen periode hadden Woningbedrijf Velsen en collega corporatie Velison bij de gesprekken over het warmtenet vooral aan tafel gezeten om informatie te geven over de woningvoorraad. Op basis daarvan zou de warmteleverancier met een voorstel komen. Om een voorstel te kunnen beoordelen, was het nodig dat Woningbedrijf Velsen en Velison formuleerden wat zij met het warmtenet wilden bereiken. Liefst wilden we de voorwaarden waaraan een warmtenet moet voldoen bij de warmteleverancier op tafel leggen. Daarvoor was een vertaling van de visie naar een praktisch document noodzakelijk. In dit geval moest het niet alleen het document van Woningbedrijf Velsen zijn, maar ook van Velison. Ook hier zat een spanning op draagvlak en tijd. DWA heeft dit voortvarend en constructief opgepakt. Daardoor zitten beide corporaties nu als professionele vragende partijen aan tafel.”