Verduurzamen vastgoed /

EU Taxonomie: voorbereid op de nieuwe duurzaamheidsregels

De EU Taxonomie is een belangrijk instrument waarmee de Europese Unie haar klimaatdoelen van 2050 wil behalen. Het verplicht vastgoedbeleggers – in de vorm van wet- en regelgeving – uit te leggen welke vastgoedinvesteringen duurzaam zijn. Die transparantie moet greenwashing voorkomen en de gebouwde omgeving vergroenen. Hier leest u hoe u uw duurzaamheidsrapportage vertaalt naar een duurzamer en toekomstbestendig vastgoedportfolio.

De EU Taxonomie is een belangrijk instrument waarmee de Europese Unie haar klimaatdoelen van 2050 wil behalen. Het verplicht vastgoedbeleggers – in de vorm van wet- en regelgeving – uit te leggen welke vastgoedinvesteringen duurzaam zijn. Die transparantie moet greenwashing voorkomen en de gebouwde omgeving vergroenen. Hier leest u hoe u uw duurzaamheidsrapportage vertaalt naar een duurzamer en toekomstbestendig vastgoedportfolio.

EU Taxonomie in het kort

 • De EU Taxonomie is een classificatiesysteem dat vastgoedinvesteerders helpt bepalen of hun portfolio duurzaam is.
 • Een duurzaam vastgoedportfolio biedt financiële voordelen en draagt bij aan een beter imago.
 • In 3 stappen vertaalt u uw duurzaamheidsrapportage naar een duurzamer vastgoedportfolio in de praktijk.
 • Wet- en regelgeving in relatie tot de EU Taxonomie wordt de komende jaren verder uitgebreid

EU Taxonomie: duurzaamheid van uw vastgoed(investeringen) in kaart

De Europese Unie moet in 2050 klimaatneutraal zijn en daarmee ook de gebouwde omgeving. Die ambitie is gevat in de Europese Green Deal uit 2019. Een belangrijke uitwerking van de Europese Green Deal is de EU Taxonomie. Dat is een classificatiesysteem waarin wordt aangegeven welke economische activiteiten als duurzaam worden beschouwd, waarmee bedrijven en investeerders – fondsen en vastgoedondernemers – moeten laten zien hoe duurzaam hun beleggingen zijn. De EU Taxonomie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de belangrijkste klimaatopgaven:

 • CO2-uitstoot terugdringen
 • Klimaatadaptatie
 • Klimaatverandering beperken (klimaatmitigatie)
 • Vervuilingspreventie
 • Bescherming van ecosystemen
 • Transitie naar een circulaire economie
Jan-Peter Pols DWA

Advies: in de praktijk

Wij vertellen graag wat de EU Taxonomie voor u betekent, welke consequenties dat heeft en stippelen gezamenlijk de juiste route uit. De EU Taxonomie heeft enerzijds impact op de eisen van het vastgoed, maar vraagt ook om een aangepast proces en een grote hoeveelheid data voor rapportage.

EU Taxonomie: wet- en regelgeving kaders

De EU Taxonomie is op 22 juni 2022 in werking getreden, maar nog niet alle eisen zijn tot in detail vastgesteld. De EU Taxonomie is een verordening. Dat betekent dat het direct van toepassing is op Nederlandse bedrijven. Er is meer Europese wet- en regelgeving met hetzelfde doel – verduurzaming van de markt – zoals de SFDR en de CSRD. De CSRD-richtlijn moet nog worden omgezet naar nationale regelgeving.

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR):

 • Deze verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector geldt sinds 10 maart 2021. De SFDR geldt voor alle deelnemers van de financiële markt die vallen onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). In de praktijk zijn dat vooral banken en vastgoedbeleggers.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD):

 • Bedrijven die onder de NFRD vallen, krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met de CSRD, de opvolger van de NFRD.
 • Voor grote niet-beursgenoteerde bedrijven (die niet onder de NRFD vallen), is de CRSD per 1 januari 2025 van kracht.
 • Beursgenoteerde mkb-bedrijven krijgen per 1 januari 2026 met de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid te maken.

CRSD voor niet-beursgenoteerde bedrijven

Een niet-beursgenoteerd bedrijf wordt als ‘groot’ bestempeld als minimaal twee van de drie onderstaande criteria van toepassing zijn. In dat geval wordt de CSRD voor die bedrijven van kracht:

 1. Meer dan 250 medewerkers
 2. Meer dan 40 miljoen euro aan jaaromzet
 3. Meer dan 20 miljoen euro op de bedrijfsbalans

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR): de verplichtingen

De SFDR verplicht bedrijven te rapporteren over de duurzaamheid van hun investeringen. Zij moeten openheid geven over hun ESG-risicobeleid en resultaten. Ofwel: hoe scoren zij op het gebied van Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur)? Ze moeten transparant zijn op het gebied van:

 • De integratie van duurzaamheidsrisico’s (artikel 6).
 • Het promoten van ecologische of sociale kenmerken in precontractuele informatieverschaffing (artikel 8).
 • Duurzame beleggingen in precontractuele informatieverschaffing (artikel 9).
 • Op de site van de Autoriteit Financiële Markten is meer informatie te vinden over de vereisten uit de SFDR.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): de verplichtingen

De CSRD neemt de volgende verplichtingen met zich mee:

 • Verplicht meten van langetermijndoelstellingen.
 • Verplichte externe accountantscontrole.
 • Rapportage over niet-financiële indicatoren: aandacht voor sociaal kapitaal.
 • Rapportage volgens het dubbele-materialiteitsprincipe: ondernemingen moeten rapporteren in hoeverre zij kansen en plannen creëren ter verduurzaming. En in welke mate hun investeringen duurzaamheidsgerelateerde risico’s met zich meebrengen zoals grondstoffenschaarste en extreem weer. Het classificatiesysteem van de Taxonomie vormt de basis waarop er binnen de CSRD gerapporteerd moet worden over de milieudoelstellingen. Daarnaast moeten ondernemingen binnen de CSRD transparant zijn over de impact van hun vastgoedinvesteringen op sociale en governance doelstellingen.
Paris Proof Dashboard

Paris Proof Dashboard

Vanaf april 2022 levert DWA standaard en kosteloos het Paris Proof dashboard bij alle gebouwen die DWA ontwerpt. Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs, zal de gebouwde omgeving een flinke energiebesparing moeten realiseren. Deze route omarmen wij en willen wij graag stimuleren. Met het Paris Proof dashboard geven wij twee jaar kosteloos inzicht in het werkelijke gebruik van de gebouwen. Hiermee kunnen onze relaties de juiste stappen zetten in de verdere verduurzaming van hun vastgoed.

Van duurzaamheidsrapportage naar de praktijk in 3 stappen

U weet als bedrijf waarschijnlijk wat de gevolgen van de CSRD zijn voor de financiële kant van uw vastgoedinvesteringen. De noodzakelijke vertaalslag naar de praktijk is lastiger. Vragen die zich aandienen zijn dan:

 • Vallen uw investeringen onder een duurzame economische activiteit zoals geclassificeerd in de Taxonomie?
 • Hoe verduurzaamt u de gebouwen in uw portfolio?
 • Wat betekent de EU Taxonomie voor uw vastgoedstrategie voor de komende twintig jaar?
 • Hoe voldoet u met uw complete vastgoedportfolio aan de Parijsakkoorden? Ofwel: hoe draagt uw portfolio bij aan een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050?

 

Die vertaling van rapportage naar praktijk verloopt in 3 stappen:

1. Strategiebepaling

Het vergroenen van uw vastgoedportfolio begint met een langetermijnstrategie. Welke stappen zet u richting 2050 als uw gebouwen Paris Proof moeten zijn? Een belangrijke vraag is: hoe wilt u uw vastgoedportfolio groener maken? Is dat door middel van nieuwbouw of door renovatie? U kunt het ook ambitieuzer aanpakken en de nieuwbouw neerzetten volgens de principes van circulair bouwen of biobased bouw.

Kiest u voor renovatie van uw portfolio? Er zijn mogelijkheden om gebouwen snel te verduurzamen – denk aan waterbesparende toiletten of zonnepanelen – of u kunt de overstap maken naar aardgasvrije gebouwen. Wat de beste optie is voor uw vastgoedportefeuille en op welke termijn, rekent DWA u graag voor.

2. Plan van uitvoering

In het plan van uitvoering vertaalt u de meerjarenstrategie naar concrete aanpassingen van uw vastgoed. Berekeningen van de werkelijke energieprestatie (WEii) en de milieuprestatie (MPG) laten zien hoe duurzaam uw portfolio al is en wat er nodig is om de gewenste doelen te bereiken. DWA kan de berekeningen voor u uitvoeren.

3. Monitoring

DWA ontwikkelde het Paris Proof dashboard. Dat geeft inzicht in het werkelijke gebruik van uw gebouw(en). Het laat realtime zien hoeveel energie u al bespaart én wat er nodig is om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs van 2050.

De voordelen van duurzaam vastgoed

De EU Taxonomie vertaalt zich naar een duurzaam vastgoedportfolio. Dat heeft een aantal voordelen:

 • Beleggers in duurzaam vastgoed kunnen goedkoper geld lenen.
 • Een groen imago straalt positief af op uw bedrijf.
 • Bedrijven die voldoen aan de EU Taxonomie, voldoen automatisch ook aan andere verduurzamingseisen op het gebied van gebouw en energiegebruik.
 • De EU Taxonomie gaat greenwashing tegen: de rapportage hoe duurzaam uw vastgoedbeleggingen écht zijn liegt niet.

Inspiratie: deze organisaties vroegen DWA om advies over EU Taxonomie

ASR: naar een duurzaam vastgoedportfolio
ASR belegt een deel van haar verzekerings- en pensioenpremies in vastgoed. De verzekeraar wil een CO2-neutrale portefeuille in 2045. DWA helpt ASR bij deze doelstelling door haar gebouwen te monitoren en optimaliseren.

CBRE: inzet van verduurzamingskennis van DWA
Ook commercieel vastgoedadviseur CBRE maakt gebruik van de verduurzamingskennis van DWA. DWA helpt vastgoedeigenaren die CBRE om advies vragen bij een langetermijnvisie om hun vastgoedportfolio te verduurzamen.

Bouwinvest: aardgasloze panden die bijna energieneutraal zijn
Bouwinvest is een investeerder in onroerend goed en richt zich op aardgasloze panden die bijna energieneutraal zijn. Veel vastgoed van Bouwinvest heeft een BREEAM-certificering als blijk van duurzaamheid. Zo ook haar iconische Hourglass-gebouw aan de Amsterdamse Zuidas. Met behulp van DWA kreeg het tachtig meter hoge gebouw een BREEAM-NL Excellent certificaat.

Een heldere visie op de gebouwenvoorraad

Een heldere visie op de gebouwenvoorraad

Vastgoedeigenaren hebben de opgave om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. DWA ondersteunt partijen bij dit vraagstuk door de huidige situatie inzichtelijk te maken en vervolgens een transitieplan te maken voor de verduurzaming. De EU Taxonomie is een belangrijk instrument waarmee de Europese Unie haar klimaatdoelen van 2050 wil behalen. Het verplicht vastgoedbeleggers – in de vorm van wet- en regelgeving – uit te leggen welke vastgoedinvesteringen duurzaam zijn.

Naar een duurzamer portfolio met DWA

DWA is een specialist in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het kan terugvallen op decennialange ervaring in het vergroenen van vastgoed, en heeft bovendien de juiste rekenmethodieken in huis die u helpen bij het bepalen van uw duurzaamheidsstrategie. Maakt u uw portfolio in één keer aardgasvrij, of doet u dat in stappen? DWA rekent het voor. We beschikken over grote hoeveelheden data, onder meer dankzij ons Paris Proof Dashboard. We weten dus van veel type gebouwen hoe ze zich op het gebied van duurzaamheid gedragen.

Kortom, DWA helpt u graag de vertaling te maken van EU Taxonomie naar een duurzamer portfolio.

Neem voor meer informatie contact op met Jan-Peter Pols
Contact Jan-Peter
Contact Jan-Peter

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Gebieden

Een duurzame gebiedsaanpak kenmerkt zich door evenwichtige belangenafweging. Met ruimte voor leefbaarheid, natuur, wonen en werken.

Gebieden

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Woningen

De woningnood is hoog, tot 2030 hebben we 1 miljoen extra woningen nodig. Daarnaast moeten alle bestaande 8,1 miljoen woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Slim verduurzamen gemeentelijk vastgoed Eindhoven
Project

Slim verduurzamen gemeentelijk vastgoed Eindhoven

Consortium !MPULS helpt Gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. DWA is betrokken als prestatiemanager duurzaamheid en adviseur installaties en bouwfysica.

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Voorkom hittestress in gebouwen: verbeter gezondheid, productiviteit en welbevinden

Voorkom hittestress in gebouwen: verbeter gezondheid, productiviteit en welbevinden

Hoe houden we het koel? Afgelopen zomer konden verschillende regio’s in Nederland weer genieten van een hittegolf. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur wereldwijd, en krijgen wij meer warme en zomerse…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*