Verduurzamen vastgoed /

Paris Proof: energiezuinig vastgoed dat klaar is voor 2050

Paris Proof betekent dat nieuwe en bestaande gebouwen in 2050 zeer energiezuinig zijn en daarmee voldoen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Vastgoedeigenaren moeten het energieverbruik met tweederde terugdringen. Paris Proof-vastgoed vraagt om 5 stappen: van het bepalen van uw ambitie tot monitoring van het energieverbruik.

Paris Proof betekent dat nieuwe en bestaande gebouwen in 2050 zeer energiezuinig zijn en daarmee voldoen aan de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Vastgoedeigenaren moeten het energieverbruik met tweederde terugdringen. Paris Proof-vastgoed vraagt om 5 stappen: van het bepalen van uw ambitie tot monitoring van het energieverbruik.

Paris Proof bouwen in het kort

 • Een Paris Proof gebouwde omgeving draagt bij aan beperking van de opwarming van de aarde.
 • Een Paris Proof kantoor mag maximaal 70 kWh/m2 energie per jaar verbruiken, idealiter afkomstig van hernieuwbare bronnen. Per gebouwtype gelden er aparte WEii-klassen.
 • Verschillende tools en hulpmiddelen meten in hoeverre uw vastgoed Paris Proof is: onder meer WEii, CRREM en het Paris Proof dashboard.
 • Een Paris Proof pand is te realiseren in 5 stappen: van exploratie en toetsing tot ontwerp en monitoring.

Paris Proof: voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs

De aarde warmt op ten gevolge van CO2-uitstoot. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken zijn de EU-lidstaten het Klimaatakkoord van Parijs overeengekomen. De belangrijkste klimaatdoelstellingen daarin zijn:

 • 49% minder CO2-uitstoot in 2030 dan in 1990.
 • 95% minder uitstoot van broeikasgassen in 2050.

In Nederland is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en bijna eenderde van de CO2-emissies. In het behalen van de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord speelt de gebouwde omgeving dan ook een grote rol. Vastgoedeigenaren moeten het energieverbruik met tweederde terugdringen ten opzichte van het verbruik in 2023. Daarnaast moet in 2050 eenderde van de energievraag uit CO₂-neutrale bronnen komen. Als daaraan wordt voldaan, is de gebouwde omgeving energieneutraal en daarmee ook Paris Proof.

Gebouwgebonden en gebruikersgebonden energieverbruik

Bij een energieneutrale gebouwde omgeving wordt gekeken naar het gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik. De CO2-uitstoot die hoort bij de productie van de bouwmaterialen – zoals verkregen via een MPG-berekening – wordt niet meegenomen.

Andere veelgebruikte methodieken die iets zeggen over circulair bouwen, de duurzaamheid van een pand en de gebruikte materialen daarin zoals een LCA (levenscyclusanalyse) en WLC (Whole Life Carbon) worden evenmin meegenomen.

24/7 inzicht in prestaties

24/7 inzicht in prestaties

De monitoringstool Bright Building biedt direct inzicht in de prestaties van uw installaties. Bright Building is een tool die gelijk verbeteringen voor de installatie zichtbaar maakt. Continu kunt u de prestaties volgen en zien welke aanpassingen nodig zijn voor bijvoorbeeld een lager energiegebruik en een beter comfort.

Paris Proof bouwen: naar een verbruik van 70 kWh/m2 per jaar

Een afname van tweederde aan energieverbruik betekent dat kantoren in 2050 maximaal 70 kWh /m2 per jaar aan energie mogen verbruiken. Voor andere type gebouwen binnen de Nederlandse gebouwde omgeving gelden andere bovengrenzen, die helder zijn geformuleerd in WEii-klassen.

Die 70 kWh voor kantoren komt uit CO₂-neutrale bronnen zoals windenergie of zonnepanelen. Die prestatie-eis voor nieuwbouw en renovatie is opgesteld door het Dutch Green Building Council (DGBC) als een doorvertaling van het Parijsakkoord (het Advanced Net Zero Commitment) naar een concreet en werkelijk verbruik. Inmiddels hebben 80 Nederlandse partijen het Paris Proof Commitment ondertekend, waaronder DWA.

Een eerste stap: C-label voor kantoorgebouwen

De Paris Proof-prestatie voor bijvoorbeeld bestaande kantoren ligt op ongeveer 200 kWh / m2 per jaar. Sinds 1 januari 2023 moeten die gebouwen zijn voorzien van een C-label. De label C-verplichting zal ook gaan gelden voor andere gebouwtypen.

Tools en hulpmiddelen richting Paris Proof

Er zijn diverse tools en hulpmiddelen om de transitie naar een energiezuinige of zelfs energieneutrale gebouwde omgeving te realiseren. Het gaat onder meer om:

 • WEii – Ofwel de Werkelijke Energie intensiteit indicator, is een initiatief van het DGBC. Het is een rekentool die het werkelijk energieverbruik van een gebouw berekent. De WEii wordt uitgedrukt in kWh/m2. De WEii is een momentopname en kijkt naar het gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik. De hoogst haalbare score in de WEii is een werkelijk energieneutraal gebouw (WENG), een knipoog naar BENG.
 • Energielabels – deze bestaan al een paar decennia in Nederland. Energielabels worden ook gebruikt om te bepalen hoe energiezuinig woningen en gebouwen zijn. In tegenstelling tot de WEii zegt een energielabel niets over het werkelijke energieverbruik, maar alleen over het potentiële energieverbruik. Op het moment dat in een gebouw met C-label bijvoorbeeld zowel de airco als de verwarming aanstaan, zal het werkelijke energieverbruik hoger zijn.
 • CRREM – met de CRREM-tool (Carbon Risk Real Estate Monitor) bepalen commercieel vastgoedbeheerders met een momentopname of ze nog op de juiste weg zijn om de CO2-uitstooteisen van 2050 te behalen. Voor commercieel vastgoed is een pad uitgestippeld met daarin jaartallen en aan welke CO2-uitstooteisen ze moeten voldoen. Blijven ze onder die lijn – zie het als piketpaaltjes – dan wordt het vastgoed als onvoldoende duurzaam gewaardeerd, waarmee de investering faalt (‘stranded asset’).
 • Fit for 55 – in 2030 wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met 55% verminderd hebben. Fit for 55 is een pakket maatregelen dat daaraan moet bijdragen.
 • ESG – Paris Proof bouw concentreert zich op het energiezuinig maken van gebouwen. Omdat dat nooit ten koste mag gaan van milieu, maatschappij en beleid, stuurt de Europese Unie aan op brede duurzaamheid gevat in ESG-richtlijnen (Environmental, Social en Governance). Deze richtlijnen voorzien er bijvoorbeeld in dat de bouwmaterialen op een schone en eerlijke manier worden gewonnen.
 • Paris Proof dashboard – DWA ontwikkelde een dashboard dat inzicht geeft in het werkelijke gebruik van uw gebouw(en). Zo ziet u continu precies hoeveel energiebesparing u al realiseert én wat er nodig is om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het Paris Proof dashboard maakt deel uit van de monitoringstool Bright Building die inzicht biedt in de prestaties van installaties.
 • EU Taxonomie – Dit classificatiesysteem is een instrument om de Europese klimaatdoelen in 2050 te behalen. Het is nog in ontwikkeling, maar kan van invloed zijn op uw vastgoed. DWA weet precies wat de EU Taxonomie voor u betekent.
 • Peak shaving – het werkelijke energieverbruik van een gebouw schommelt. Dat heeft gebouwgebonden oorzaken (denk aan zonnepanelen en warmtepompen) en gebruikersgebonden oorzaken. Die pieken in de afname of levering leiden tot een onduidelijk beeld van het werkelijke energieverbruik. Peak shaving strijkt die pieken strak, waardoor er een gelijkmatiger profiel ontstaat. Peak shaving is bovendien beter voor het energienetwerk.
Foto van Marnix Lourens

“Bij een slim gebouw staat de gebruiker centraal“

Marnix Lourens
Commercieel- en projectmanager

Paris Proof bouw: in 5 stappen naar een energiezuinig pand

De klimaatdoelstellingen van Parijs vormen steeds vaker het uitgangspunt bij nieuwbouw of de renovatie van bestaande bouw. Maar ook als uw ambities nog niet zo duidelijk zijn, kan DWA u van dienst zijn. In vijf stappen helpt het u van eerste idee naar exploitatie van uw energiezuinige of zelfs energieneutrale pand.

 

#1 Exploratiefase: ambities bepalen

Misschien heeft u al scherp op uw netvlies dat uw vastgoedportefeuille Paris Proof moet zijn, gekoppeld aan een concrete tijdslijn. In de exploratiefase kijkt DWA met u wat moet er gebeuren voor een Paris Proof-kantoor, Paris Proof vastgoedportefeuille of zelfs een energieneutrale vastgoedportefeuille.

Smart Buildings kunnen een belangrijke rol spelen bij het realiseren van Paris Proof-doelstellingen, omdat ze geavanceerde technologieën gebruiken om energie te besparen en de CO2-uitstoot te verminderen. Dat draagt bij aan het bereiken van de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs. Ziet u kansen bij een Smart Building? In dat geval helpt DWA u graag met het bepalen van uw ambities. De exploratiefase heet ook wel de ‘vroeg-strategische fase’.

#2 Initiatiefase: haalbaarheidstoets

De ambitie wordt vervolgens getoetst aan de haalbaarheid. Dat doet DWA door middel van een eerste generieke simulatie. Per maatregel brengt het in kaart wat de gevolgen zijn voor het energieverbruik van uw huidige of toekomstige pand. Vanzelfsprekend vertaalt DWA de maatregelen naar een financieel plaatje, zodat u precies weet of uw plannen bij uw budget passen op de korte én lange termijn.

#3 Simulatie- en ontwerpfase: gevolgen voor energieverbruik

Op basis van het eerste plan maakt DWA een gedetailleerde simulatie. U ziet precies de gevolgen van elke bouw- en ontwerpbeslissing voor het energieverbruik. In de simulatie is het eenvoudig schaven en bijsturen, waarbij DWA het kostenaspect en milieu-impact van elke ontwerpbeslissing kan laten zien. DWA kan het gekozen ontwerp voor uw verder uitwerken.

#4 Realisatiefase: commissioning

Als het ontwerp tot uitvoering komt, moet er een aannemer worden gevonden. In samenspraak met u doet DWA graag de aanbesteding. Is de bouw gestart, dan kan DWA met Commissioning meekijken of de uitvoering precies loopt zoals bedacht.

#5 Exploitatiefase: monitoren

Een pand is pas echt energieneutraal als de praktijk het bewijst. Via het Paris Proof dashboard monitort DWA continu hoe uw pand presteert. Blijft het werkelijke energieverbruik onverhoopt achter bij de Paris Proof-verwachtingen, dan kan DWA bijsturen.

Inspiratie: voorbeelden van Paris Proof bouwen

ASR: in 2045 een Paris Proof-vastgoedportfolio
ASR belegt haar verzekerings- en pensioenpremies deels in vastgoed. De verzekeraar streeft naar een CO2-neutrale portefeuille in 2045. DWA helpt ASR deze doelen te bereiken Door het monitoren en optimaliseren van hun gebouwen.

NSI: de stappen richting Paris Proof
DWA lichtte het portfolio door van NSI, een beursgenoteerde belegger in kantoren. Het bracht vervolgens in kaart welke stappen NSI moet zetten om aan de klimaateisen van Parijs te voldoen.

DWA: Paris Proof kantoor in Gouda
Het kantoor van DWA in Gouda is sinds een paar jaar Paris Proof. Het beschikt onder meer over een WKO-installatie (warmte- en koudeopslag), een pv-dak en daglichtafhankelijke ledverlichting. Het pand is ‘smart’ gemaakt met innovatieve technieken en multisensoring en dient als ‘living lab’ voor Smart buildings. Ook voor de vestigingen in Amstelveen, Veenendaal en Rijssen wordt gekeken wat er nodig is om Paris Proof-vastgoed te zijn.

Benieuwd wat DWA voor u kan betekenen?

Of uw Paris Proof-plannen nog pril zijn of vergevorderd: DWA loopt graag met u alle fasen door richting een energieneutraal vastgoedportfolio. We zetten daarvoor onze jarenlange expertise in én onze handige Bright Building-tools: van simulaties tot Paris Proof-dashboard. We zijn sterk in het in kaart brengen van het samenspel tussen het gebouw- en gebruikersgebonden energieverbruik. Daar passen we het gebouw- en installatieontwerp vervolgens op aan.

Neem contact op met Marnix Lourens
Contact Marnix
Contact Marnix

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Portefeuilles

Het verduurzamen van vastgoed bespaart kosten, vergroot de waarde én verbetert de ecologische voetafdruk.

Utiliteit

Ontwerpen voor duurzame exploitatie. Energiezuinige, circulaire en slimme gebouwen met een gezond binnenklimaat hebben de toekomst.

Dorpskerk Dinxperlo
Project

Dorpskerk Dinxperlo

De Sint-Liboriuskerk of Dorpskerk ligt midden in Dinxperlo en wordt gebruikt door de protestantse gemeente. De kerktoren dateert uit 1400 en het schip is van 1509. In de kerk staat…

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal
Project

In 2040 zestien gebouwen Den Haag energieneutraal

Onderzoek naar duurzame energie voor overheidsgebouwen in Den Haag met als doel: geen gebruik van fossiele bronnen en energieneutraal in 2040

Slim verduurzamen gemeentelijk vastgoed Eindhoven
Project

Slim verduurzamen gemeentelijk vastgoed Eindhoven

Consortium !MPULS helpt Gemeente Eindhoven zeven gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. DWA is betrokken als prestatiemanager duurzaamheid en adviseur installaties en bouwfysica.

PROVADA TPEX en DWA

TPEX International en DWA gaan strategische samenwerking aan voor slim gebouwbeheer

Digital Building Operator TPEX International en advies- en ingenieursbureau DWA slaan de handen ineen bij het beheren van gebouwen. Daar waar TPEX zich richt op de operationele en procesmatige optimalisatie…

Directie

Uitbreiding directie DWA

Per 1 mei 2024 zijn Wilfred van der Plas en Lambert den Dekker toegetreden tot de directie van DWA. Met deze benoemingen bestaat de directie van DWA uit: Jaap Dijkgraaf,…

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Inspiratiemiddag voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen

Energiekosten besparen en verduurzamen voor een duurzame toekomst Speciaal voor ondernemers in de regio Gouda en Alphen organiseren Unica en DWA in samenwerking met INTO business een inspiratiemiddag op het…

De kostprijs van duurzame warmte

De kostprijs van duurzame warmte

In 2021 stelden gemeenten de Transitievisie Warmte vast (TVW). Veel van deze visies zien een belangrijke rol voor warmtenetten. Met name omdat uit globale financiële analyses bleek dat warmtenetten goedkoper…

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

Vijf slimme tips om te starten met een wijkuitvoeringsplan

In 2050 moeten zo’n 7 miljoen woningen aardgasvrij zijn. Gemeenten zijn aan zet, wijk voor wijk. In wijkuitvoeringsplannen (WUP) leggen ze vast hoe ze dat gaan doen. Nederland telt 3.500 wijken. Om…

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Maar dan verkopen we toch gewoon het gemeentehuis

Natuurlijk wil je als vastgoedeigenaar je vastgoed verduurzamen, daarmee verminder je CO2-uitstoot, klimaatverandering en energiekosten. Maar ál je vastgoed verduurzamen is niet automatisch de beste keuze. Je gemeentehuis verkopen misschien…

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Netcongestie: hoe voorkom je vertraging in bouwprojecten?

Geen gemeente of projectontwikkelaar zit te wachten op uitstel van een nieuwbouwwijk of vertraging van een uitvoeringsplan naar aardgasvrij. Simpelweg omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Netcongestie een…

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

DWA opnieuw Great Place To Work certified!

Opnieuw behaalde DWA de certificering voor Great Place To Work! Met een score van maar liefst 87% mogen we ons met trots ‘Great Place To Work certified’ noemen. Flink hoger dan…

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Samenwerking ketenpartners zorgt voor verduurzamen 406 woningen in Rotterdam

Woningcorporatie Havensteder en ketenpartner Heembouw Wonen slaan de handen ineen om 406 woningen en 2 commerciële ruimten in het Rottekwartier in Rotterdam te verduurzamen. De focus ligt op het creëren van aardgasvrije, energiezuinige…

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Duurzame nieuwbouw gerechtsgebouw Almelo

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, in opdracht van de Raad voor de rechtspraak, de nieuwbouw van het gerechtsgebouw in Almelo gegund aan Dura Vermeer Bouw Hengelo, met het ontwerp van Paul de…

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA wint samen met Schools by Circlewood de competitie voor de eerste Innovatie Partnerschool in Amsterdam

DWA als deel van het Schools by Circlewood consortium, heeft de competitie gewonnen om de school met voor- en naschoolse opvang Wisperweide in Weesp te realiseren. Wisperweide is de eerste…

Voorkom hittestress in gebouwen: verbeter gezondheid, productiviteit en welbevinden

Voorkom hittestress in gebouwen: verbeter gezondheid, productiviteit en welbevinden

Hoe houden we het koel? Afgelopen zomer konden verschillende regio’s in Nederland weer genieten van een hittegolf. Door klimaatverandering stijgt de temperatuur wereldwijd, en krijgen wij meer warme en zomerse…

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming.
Markten*